Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt

 

Wydział Lekarski II - Optometria:

Od 01 października 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego uruchomiony został nowy kierunek studiów stacjonarnych licencjackich z zakresu optometrii specjalność optyka okularowa.

Pierwszy stopień tych studiów obejmuje trzyletni program kształcenia i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata ze specjalnością w zakresie optyki okularowej. Program został podzielony na treści podstawowe, które obejmują m. in. zagadnienia z biologii, anatomii, histologii, fizjologii, biofizyki, biochemii, ekonomii i innych, oraz treści kierunkowych obejmujących m.in. zagadnienia z optyki, technologii optycznej, optyki fizjologicznej, optyki okularowej, środowiska wzrokowego, biologii układu wzrokowego, percepcji, etyki, psychologii, pomocy wzrokowych, estetyki wizerunku, epidemiologii i profilaktyki narządu wzroku, wstępu do optometrii, i innych.

Drugi stopień, który Uczelnia zamierza uruchomić od roku akademickiego 2015/2016 obejmuje program dwuletni i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów drugiego stopnia,, będzie zawierał treści kształcenia  z zakresu przedmiotów podstawowych, m. in. podstaw pediatrii, geriatrii, neurologii, a także z przedmiotów kierunkowych, takich jak procedury badania refrakcji, badanie refrakcji, widzenie obuoczne, optometria rozwoju, słabowidzenie, strabologia z ortoptyką, terapia widzenia, patologia układu wzrokowego, farmakologia, psychologia poznawcza, soczewki kontaktowe.

W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia prowadzi rekrutację studentów na studia pierwszego stopnia. Warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej Uczelni (www.ump.edu.pl).

Kształcenie rozpoczęto w październiku 2012 przebiega w oparciu o opracowane efekty kształcenia dla kierunku optometria (obszar nauk medycznych). Uwzględniają one zarówno zakres wiedzy, ale także umiejętności praktyczne/zawodowe i kompetencje społeczne, które winien posiadać absolwent tego kierunku.

Program kształcenia został przygotowany przez Radę Programową dla tego kierunku studiów. W jej skład wchodzi 10 osób, m.in. interesariuszy zewnętrznych reprezentuje Przewodnicząca Zarządu PTOO mgr Sylwia Kropacz. Dotychczasowe kształcenie przebiega prawidłowo, zaś studenci nowego kierunku studiów stacjonarnych wykazują dużą aktywność na forum Uczelni.

Poszczególne przedmioty w programie nauczania prowadzą profesorowie i asystenci z wszystkich czterech Wydziałów Uczelni, osoby o bogatym doświadczeniu edukacyjnym.

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego od prawie 30 lat promuje kształcenie w zakresie optometrii w Polsce.


Link do informacji szczegółowych

do góry

Wydział Lekarski I i II:

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi zajęcia fakultatywne z przedmiotu „Optyczna korekcja narządu wzroku” dla studentów Wydziału Lekarskiego I i II, które odbywają się na ostatnim roku studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu fizjologii procesu widzenia oraz ochrony narządu wzroku. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia konieczne do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty z zakresu podstaw optyki fizjologicznej, optyki okularowej, soczewek kontaktowych, widzenia barwnego, widzenia przestrzennego, udzielania pierwszej pomocy przy urazach gałki ocznej oraz podstaw ochrony narządu wzroku podczas pracy przy monitorze komputerowym. Przedstawiane są również główne założenia programu profilaktycznego „Vision 2020: The Right to Sight” oraz sposoby jego realizacji.W ramach przedmiotu prowadzane są także ćwiczenia, podczas których student ma możliwość zapoznania się z przesiewowymi metodami badania układu wzrokowego. Uczy się prawidłowego przeprowadzenia pomiaru ostrości wzroku, badania widzenia przestrzennego, widzenia barwnego oraz punktu bliskiego konwergencji.

do góry

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu:

 

Współpraca obu Uczelni dotyczyła kształcenia studentów Wydziału Fizyki (kierunek biofizyka – specjalność optyka okularowa oraz fizyka medyczna) i trwała 15 lat do 2013 roku.

do góry