Strona główna Zespół Działalność dydaktyczna Studia podyplomowe Działalność naukowa Współpraca Vision 2020 Wydarzyło się Historia Katedry Galeria Kontakt

 Z inicjatywy prof.dr hab. Bolesława Kędzi – pioniera optometrii w Polsce, 01 stycznia 1983 roku, w ramach Katedry Biofizyki Akademii Medycznej został utworzony pierwszy w Polsce Zakład Optometrii.
Głównym jego zadaniem było przygotowanie i realizowanie programu kształcenia optometrystów na poziomie akademickim, oraz wprowadzenie optometrii jako nowego zawodu do systemu opieki zdrowotnej jak i do systemu prawnego. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Bolesław Kędzia. Podjęcie tego wezwania opierało się na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
W wyniku dużego zaangażowania Kierownika Zakładu w rozwój optometrii, powstała w USA nieformalna grupa American Friends of Karol Marcinkowski Academy of Medicine (AFKMAM), która zrzeszała optometrystów zainteresowanych tą ideą. Na czele AFKMAM stanął wybitny specjalista w zakresie optometrii – prof. William R. Baldwin. Działania tej grupy doprowadziły do zebrania funduszy pozwalających na rozpoczęcie budowy Centrum Optometrii w AM w Poznaniu.
W konsekwencji, w 1988 roku doszło do umowy między AM w Poznaniu a AFKMAM dotyczącej budowy budynku, w którym miało się ono mieścić. W ramach Centrum zorganizowane miały być: klinika opieki nad okiem, labolatoria badawcze, sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz hotel dla amerykańskich studentów i wykładowców. AFKMAM zobowiązało się, że sfinansuje projekt i część wydatków na utrzymanie programu ochrony widzenia oraz zagwarantowało stałą rotację studentów amerykańskich (ze szkół i collegów optometrycznych). Inicjatywa ta miała stanowić pomoc w rozwoju ochrony widzenia dla mieszkańców Poznania i okolic.
Budowa budynku rozpoczęła się w 1989 roku, a zakończona została w 1995 roku. Ze swej strony Rektor Uczelni powołał Zespół ds. Studium Optometrii pod przewodnictwem prorektora, którego zadaniem było opiniowanie programu kształcenia optometrystów, a także wykonanie prac przygotowawczych do uruchomienia Studium Optometrii.W tym samym roku Rada Wydziału i Senat AM zadecydowali o wprowadzeniu programu kształcenia optometrystów na poziomie akademickim. Na szczególne podkreślenie zasługuje także fakt, że Rektor AM w Poznaniu już 21 stycznia 1991 roku w specjalnym liście wyraził pełne poparcie władz Uczelni dla powstanie w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Centrum Optometrii określając także zadania dla optometrystów w zakresie ochrony narządu wzroku społeczeństwa.
Owocem wieloletniej pracy, przy szczególnym zaangażowaniu Pana prof. Bolesława Kędzi nad rozwojem optometrii w Polsce, było również powołane 18 sierpnia 1994 roku Polskie Optometryczne Towarzystwo Naukowektóre z czasem przekształciło się w Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. PTOO uzyskało także prawa członka stałego ECOO i aktywnie działała w Polsce jak i Europie nad rozwojem tej dziedziny. W 1994 roku Rektor AM powołał Studium Podyplomowego Optometrii w ramach Wydziału Lekarskiego II. Zadaniem Studium jest prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie optometrii w celu wykształcenia pracowników służby zdrowia z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wymaganymi do prowadzenia badań i korekcji optycznej układu wzrokowego, którzy tą drogą uzyskają specjalność zawodową w zakresie optometrii. Pierwsze Studium Podyplomowe Optometrii rozpoczęło kształcenie w październiku 1994 roku i zakończyło się w czerwcu 1997 roku. Program Studium został opracowany w oparciu o Europejski Dyplom Optometrii i realizowany był przy ścisłej współpracy z City University w Londynie.
W 1995 roku Zakład Optometrii został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Rokietnickiej 5D.
Z dniem 15 stycznia 1999 roku, z Katedry Biofizyki wyłączony został Zakład Optometrii i przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną na Wydziale Lekarskim II w Katedrę Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego(KOiBUW). Od 1999 roku kierownikiem Katedry oraz Studium Podyplomowego Optometrii jest prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak. W latach 2001 – 2006 zrealizowano kolejne trzy edycje 2-letniego programu kształcenia w zakresie optometrii. Kształcenie to cieszy się dużym zainteresowaniem w Polsce. W ostatnich latach Katedra znacznie poszerzyła swą działalność edukacyjną realizując swe zadania na wielu kierunkach kształcenia studentów (kierunki: lekarski, dentystyczny,pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizyka (medyczna, optyka okularowa, optometria)).

do góry