Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt

 

 


Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne kwalifikujące do przyjęcia na XIV edycję Studium Podyplomowego Optometrii odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. od godz. 8.30 w Zakładzie Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii na ul. Rokietnickiej 5d w Poznaniu.
Proszę o przywiezienie oryginałów dyplomów (i innych dokumentów) w celu poświadczenia ich zgodności.
Test kwalifikacyjny poprzedzony zostanie dwoma dwugodzinnymi wykładami z zakresu biologii człowieka i optyki.
Test rozpocznie się o godz. 14.00
Wykłady odbędą się o godz. 9.00 – 11.45 w Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w sali nr 3009, test kwalifikacyjny odbędzie się w sali nr 2008.
Postępowanie rekrutacyjne na Studium Podyplomowe Optometrii obejmuje:
1. złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych w formie elektronicznej
Formularz rejestracyjny - kliknij aby wypełnić
2. załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów, tj:
• dyplom ukończenia studiów wyższych,
• dowód tożsamości zawierający informację o numerze PESEL kandydata, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL – datę urodzenia,
• dowód opłaty administracyjnej – wpisowego,
3. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane drogą mailową oświadczenie (załącznik nr 1) i odesłać je lub dostarczyć osobiście w ciągu 10 dni do Centrum Studiów Podyplomowych
4. udział w dwóch wykładach z zakresu biologii człowieka oraz optyki
5. egzamin testowy z optyki i biologii człowieka
6. zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II
7. w przypadku nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie wymogów z pkt. 1 – 6 oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego opartego o egzamin testowy z zakresu optyki i biologii człowieka. Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku studiów (preferowani kandydaci, którzy ukończyli kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię). Wskazane jest doświadczenie zawodowe w branży optycznej.

Opłaty:
• Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 15 000 PLN, przy czym istnieje możliwość rozłożenia jej na 4 raty, płatne przed każdym rozpoczynającym się semestrem Numer konta, na które należy dokonywać wpłat: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Bank Handlowy Warszawa S.A. Oddz. Poznań 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 Tytuł przelewu: Studium Podyplomowe Optometrii – subkonto SPO 700-05-145
• Wpisowe 100 PLN Numer konta, na które należy dokonywać wpłat wpisowego: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Bank Handlowy Warszawa S.A. Oddz. Poznań 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

 

Informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w XIII edycji SPO:

 

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Bank Handlowy Warszawa S.A. Oddz. Poznań

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:

Studium Podyplomowe Optometrii – subkonto 700-05-129

Terminy płatności:

I rata – płatna do 24 października 2016

II rata - płatna do 22 lutego 2017

III rata - płatna do 22 września 2017

IV rata - płatna do 22 stycznia 2018.

 

Więcej informacji:

 

Regulamin Studiów Podyplomowych
Formularz aplikacyjny - załącznik nr 1
Oświadczenie - załącznik nr 2
Wzór umowy - załącznik nr 3
Oświadczenie - załącznik nr 4
Oświadczenie - świadectwo - załącznik nr 5
Wzór świadectwa - załącznik nr 6


Moduły kształcenia i treści kształcenia


Plan studiów z uwzględnieniem modułów i ich podziału semestralnego oraz liczby punktów ECTS

 


 

Informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w XII edycji SPO:

 

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Bank Handlowy Warszawa S.A. Oddz. Poznań

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:

Studium Podyplomowe Optometrii – subkonto 700-05-108

I rata – płatna do 15 października 2015

II rata - płatna do 15 lutego 2016

III rata - płatna do 15 września 2016

IV rata - płatna do 15 stycznia 2017


Program kształcenia

Program kształcenia jest zgodny z krajowymi ramami kwalifikacji i obejmuje efekty kształcenia w zakresie uzyskiwania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Szczegółowe dane zawarte są na stronie internetowej naszej Uczelni:


Optometria - program kształcenia

 

Program studiów podzielony został na 4 semestry, podczas których do zdobycia jest 90 punktów ECTS.

Zaliczenie studiów odbywa się na postawie pracy pisemnej.

Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

 

  Studia Podyplomowe z Optometrii wykazują ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, zdrowie publiczne i biofizyka, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do szeroko pojętej działalności z zakresu doboru korekcji optycznej w przypadku wad refrakcji i zaburzeń widzenia obuocznego, doboru innych pomocy wzrokowych, kompetentnego doboru soczewek kontaktowych, przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz współpracy z okulistami i optykami okularowymi.     Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

  Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.

 

  Absolwent Studium Podyplomowego Optometrii będzie miał możliwość kontynuacji nauki poprzez korzystanie z oferty studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych oferowanych przez część uczelni wyższych w Polsce

PRACA KOŃCOWA – przygotowana w oparciu o umiejętności praktyczne (badania przesiewowe układu wzrokowego) lub opracowanie problemu z zakresu optometrii.

EGZAMIN KOŃCOWY – przeprowadzany przez Komisję pod przewodnictwem Kierownika Studium Podyplomowego, obejmuje prezentację pracy podyplomowej oraz egzamin z zakresu poruszanej w niej tematyki.

do góry


Plan zajęć:

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA XIII SPO – I semestr:

1.    Zostanie podane wkrótce

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA XII SPO – III semestr:

1.    Zostanie podane wkrótce

do góry


Zalecana literatura do przygotowania na postępowanie rekrutacyjne:

1.    A. Sojecki „Optyka- podręcznik dla liceum zawodowego i ZSZ”; rozdziały: Podstawy optyki geometrycznej, Elementy i zespoły optyczne, Optyka falowa, Przyrządy optyczne.

2.    F. Jaroszyk „Biofizyka – podręcznik dla studentów” (Rozdział 16. Biofizyka układu wzrokowego)

3.    W. Traczyk „Fizjologia Człowieka w Zarysie”

do góry


Dotychczas zrealizowane programy SPO:

I SPO – 1994 – 1996 r. - ukończyło 22 słuchaczy
II SPO – 2001- 2003 r. – ukończyło 19 słuchaczy
III SPO – 2003 – 2005 r. – ukończyło 13 słuchaczy
IV SPO – 2004 – 2006 r. – ukończyło 17 słuchaczy
V SPO – 2006 – 2008 r. – ukończyło 13 słuchaczy

VI SPO – 2007 – 2009 r. – ukończyło 15 słuchaczy

VII SPO – 2009 – 2011 r. – ukończyły 24 słuchaczy

VIII SPO – 2011 – 2013 r. – ukończyło 31 słuchaczy

IX SPO – 2012 – 2014 r. – ukończyło 25 słuchaczy

X SPO – 2013 – 2015 r. -  ukończyło 36 słuchaczy

do góry


Trwające programy SPO:

XI SPO – 2014 – 2016 r. – trwa – słuchacze przygotowują prace końcowe

XII SPO – 2015 – 2017 r. – trwa

 

do góry