Strona główna Zespół Działalność dydaktyczna Studia podyplomowe Działalność naukowa Współpraca Vision 2020 Wydarzyło się Historia Katedry Galeria Kontakt
Założenia
Realizacja


Ogólne założenia programu

Czym jest program Vision 2020?

„VISION 2020: The Right to Sight” jest ogólnoświatową inicjatywą, której celem jest pomoc w eliminacji możliwych do uniknięcia przyczyn ślepoty do roku 2020.
Jest to inicjatywa zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Światową Radę Optometrii (WCO), Międzynarodową Agencję do Zapobiegania Ślepocie (International Agency for the Prevention of Blindness -IAPB) oraz ponad 20 międzynarodowych organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i opiekę nad okiem i widzeniem oraz prowadzących postępowanie z niewidomymi.
W ciągu dwóch nadchodzących dziesięcioleci program VISION 2020 może zapobiec utracie wzroku przez około 100 milionów osób na Świecie.

Większość ludzi uznaje widzeniejako rzecz oczywistą. Nikt nie ceni wartości daru widzenia tak, jak osobyktóre utraciły wzrok. Nikt nie docenia widzenia bardziej niż osoby, którym po utracie wzroku przywrócono ponownie możliwość widzenia.

do góry

VISION 2020 koncentruje się na:

 • Propagowaniu świadomości społeczeństw, że ślepota jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych;
 • Zapewnianiu właściwych warunkówm opieki nad układem wzrokowym, szczególnie w krajach rozwijających się, tworzeniodpowiedniej infrastruktury zapewniającej komfortowe i skuteczne działanie na rzecz zapobiegania i zwalczania problemu ślepoty;
 • Tworzeniu fundacji zrzeszających fachowo wyszkolonych pracowników - specjalistów w dziedzinie ochrony i leczenia układuwzrokowego;
 • Wprowadzaniu programów mających na celu kontrolę głównych przyczyn ślepoty.

Ślepota – fakty, wyzwania stojące przed programem Vision 2020:

 • Szacuje się, że obecnie niewidomych jest 37 milionów ludzi na świecie, a 124 miliony to osoby niedowidzące (łącznie 161 milionów osób z poważnymi niedomogami widzenia).
 • Każdego roku kolejne 1 – 2 miliony ludzi traci wzrok..
 • Bez właściwego postępowania do roku 2020 liczba osób niewidomych wzrośnie do 75 milionów.
 • Ślepota pociąga za sobą znaczne koszty indywidualne, społeczne i ekonomiczne, poprzez ograniczenie możliwości edukacyjnychi pełnego funkcjonowania w społeczeństwie osób niewidomych, które poza tym są w pełni sprawne. Ciężar tej niepełnosprawności przenosi się również na rodzinę osoby niewidomej,społeczeństwo oraz opiekę społeczną i służbę zdrowia.
 • Ślepota wiąże się z niższym komfortem życia.
 • 90% niewidomych zamieszkuje kraje rozwijające się.
 • Przynajmniej 11.6 miliona niewidomych pochodzi z Południowo – Wschodniej Azji, 9.3 miliona zamieszkuje Rejony Wschodniego Pacyfiku, a 6.8 miliona to mieszkańcy Afryki.
 • Ponad 82% niewidomych to osoby po 50 r.ż; 1.4 miliona stanowią dzieci poniżej 15 r.ż.
 • Ryzyko ślepoty u kobiet jest znacząco większe niż u mężczyzn.

ALE...

Na szczęście...

 • 75% utrat wzroku można uniknąć,
 • Dostępne metody zapobiegania i leczenia ślepoty należą do najbardziej skutecznych i opłacalnych działań z zakresu ochrony zdrowia.


  www.who.int/blindness
  www.v2020.org

do góry

Programy profilaktyczne w Polsce związane z narządem wzroku i prawidłowym widzeniem.

W 2002 roku w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu opracowało założenia do systemu: „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.
W dniu 22.12.2004 roku wyszło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.W rozporządzeniu tym znajdujemy zapisy dotyczące opieki nad okiem i widzeniem, które określa:

 • zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia,zwanych dalej "uczniami";
 • zakres informacji o świadczeniodawcach sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami, przekazywanych wojewodzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

 • testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
 • postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
 • profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:
  a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
  b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
  c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
  d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
  e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
 • profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną;
 • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • obowiązkowe szczepienia ochronne;
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

W programie uwzględnione są następujące badania dotyczące wzroku:

 • orientacyjne badanie wzroku – 2-6 mc, 9 mc, 12 mc, 4 r.ż., 6 r. ż.
 • test Hirschberga w kierunku zeza – 2 r.ż.
 • badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu oraz wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii 3 t. ż., 12 mc. ż.
do góry

Realizacja programu przez Katedrę

Udział Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego w programach profilaktycznych oraz inicjatywy własne jednostki dotyczące ochrony procesu widzenia

Współpraca w kraju:

I. W 2003 roku w Poznaniu, na zlecenie Zarządu Miasta Poznania nr ZSS/355/02 dla Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki Członka Europejskiej Rady Optometrii i Optyki w Katedrze odbyło się „Szkolenie pielęgniarek,pracujących w środowisku nauczania i wychowania, w zakresie prowadzenia adań przesiewowych procesu widzenia u dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów”

Szkolenie to cieszyło sie z dużym zainteresowaniem ze strony prawie 100 biorących w nim udział pielęgniarek. Obejmowało cykl wykładów dotyczących zasad prowadzenia badań profilaktycznych narządu wzroku oraz ćwiczenia praktyczne (po 8 osób w grupie). Przeprowadzono szkolenie w zakresie badania:

 • ostrości wzroku do dali,
 • test soczewki dodatniej,
 • widzenia przestrzennego do bliży,
 • widzenie barw,
 • test przesłaniania.

W czasie szkolenia zwracano szczególną uwagę na czynniki determinujące wartości uzyskiwanych wyników. Podkreślano także fakt, że sprawność procesu widzenia ma niezmiernie duży wpływ na sprawność procesu edukacji.
Przeszkolonych około 100 pielęgniarek. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o metodologię badań przesiewowych opracowaną w Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego AM w Poznaniu.

II.Prace naukowo – badawcze prowadzone w KOiBUW:

 • Badania przesiewowe wybranych parametrów wzroku u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 • Badania wybranych parametrów procesu widzenia u młodzieży szkół wyższych miasta Poznania.
 • Ocena wybranych parametrów procesu widzenia u chorych z chorobą Graves – Basedowa.
 • Ocena wybranych parametrów procesu widzenia u dzieci z dyslekcją.
 • Badania longitudialne krótkowzroczności u dzieci szkół podstawowych.

Współpraca międzynarodowa:

 • Indiana University, College of Optometry – dwustronna umowa o współpracy z USA
 • Illinois College of Optometry, Chicago, USA
 • WCO – World Council of Optometry - dwustronna umowa o współpracy
 • ECOO – European Council of Optometry and Optics
do góry